Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)


V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.


Účely a právne základy spracúvania:

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 • Poskytovanie služieb cestovnej agentúry/kancelárie, t.j. zistenie požiadaviek dotknutej osoby, príprava ponuky, činnosti smerujúce k uzavretiu zmluvy o obstaraní zájazdu vr. predzmluvných vzťahov, ponuka a predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu a s tým súvisiaci prenos údajov k tretím stranám, vykonávanie úkonov nevyhnutných na plnenie zmluvy, iné činnosti. Právnym základom je podľa čl. 6 ods. 1 písm b) GDPR plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre cestujúcich vr. spolucestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzavretá.
 • Účely reklamácie. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis.
 • Vernostný program, t.j. vedenie zoznamov cestujúcich osôb na uplatňovanie ev. priame poskytovanie bodov, bonusov a zliav. Právnym základom je oprávnený záujem pre cestujúcich vr. spolucestujúcich, ktorý sú konečnými príjemcami uvedených bodov, bonusov a zliav.
 • Marketingové účely, t.j. zasielanie zájazdových ponúk, newsletterov a iných informačných materiálov Prevádzkovateľa, tiež zverejňovanie fotografií, zverejňovanie recenzií a referencií dotknutých osôb na jeho webovej stránke. Právnym základom je u cestujúcich osôb podľa čl. 6 ods. 1 písm f) GDPR oprávnený záujem dotknutých osôb príp. u neznámych záujemcov o marketingové materiály Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutých osôb. Vyjadrenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné, súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
 • Výkon práv dotknutých osôb, t.j. vedenie evidencie podaných žiadostí o výkon práv dotknutých osôb a ich vybavenia. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm c) GDPR osobitný právny predpis.
 • Účtovná agenda. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis.
Kategórie dotknutých osobných údajov:
 • Plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu, predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu
  titul, meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, pohlavie, rodné číslo (nutné pri zakúpení poistenia), dátum narodenia, číslo pasu, štátna príslušnosť, iné záznamy k špecifickým stravovacím, ubytovacím alebo dopravným požiadavkám dotknutej osoby, podpis, údaje o bankovom účte pre prípad vratky po reklamácii
 • Marketingové účely, vernostný program
  email, telefónne číslo, údaje o absolvovaných a preferovaných zájazdoch
Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom služieb cestovného ruchu ako sú cestovné kancelárie, dopravcovia, poskytovatelia ubytovania a stravovacích služieb, sprievodcovia a delegáti, zabezpečovatelia poistenia a poskytovatelia doplnkových služieb cestovného ruchu, technickí partneri a partneri zabezpečujúci ekonomickú agendu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má povinnosť dbať na dodržiavanie Nariadenia aj u tzv. sprostredkovateľov a v prípade porušenia povinností sprostredkovateľov zodpovedá za týchto tiež Prevádzkovateľ.


Prenos osobných údajov do 3. krajín:

Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.


Doba uchovávania osobných údajov:

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho poskytnutia.


Profilovanie:

Na webových stránkach Prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb.


Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má nasledovné práva:
 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.


Informácie o zdroji osobných údajov:

osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané priamo od dotknutej osoby pri plnení zmluvy vr. predzmluvných vzťahov, alebo predaji jednotlivých služieb cestovného ruchu v osobnom, telefonickom alebo emailovom kontakte s dotknutou osobou alebo ňou povereným zástupcom.

Prevádzkovateľ

ProfiTour, s.r.o.
IČO: 44993463
Miletičova 3/a, Bratislava II 82108
info@profitour.sk

Krajiny

Zobraziť všetky »

Kontaktujte nás

Potrebujete poradiť s výberom dovolenky, alebo chcete dostávat pravidelné ponuky na Váš email? Kontaktujte nás!

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,26 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 35,99 TRY
Americký dolar  EUR 1,09 USD

Zobraziť všetky »